Volksuniversiteit Leiderdorp

Bestellijst

Geen bestellingen

Klachtenregeling

De Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) doet haar best om alle activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar helaas kan er soms wat mis gaan waardoor u een klacht hebt. Als dat zo is, laat ons dat dan vooral weten.

Een klacht een uiting van een ontevredenheid over een dienst, product of persoon. De LVU kan alleen overwegen met een klacht over haar workshops, lezingen, cursussen, over een docent, medewerker of vrijwilliger of over een werkwijze, als u deze aan ons kenbaar maakt.


Rechten en plichten van de indiener

 1. Anonieme klachten worden niet behandeld.
 2. Het verdient de voorkeur als u probeert een klacht, zo mogelijk, eerst met de direct betrokkene te bespreken. Hiermee is de klacht vaak al eenvoudig op te lossen omdat het ook wel eens om een misverstand of miscommunicatie kan gaan.
 3. Als het gesprek met de betrokkene niet tot het gewenste resultaat leidt, richt dan uw klacht, bij voorkeur schriftelijk (brief, mailbericht) tot de bureaumanager.
 4. Het is van belang om heldere informatie over het probleem te geven. Onderbouw daarom uw klacht met concrete voorbeelden. Een kwalificatie: “ik vind de service nul” geeft geen informatie over het feitelijke probleem.
 5. Een klacht wordt in principe met degene waaraan u in de klacht refereert, besproken.
 6. U krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht.
 7. Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u binnen vier weken daarover bericht.
 8. Een klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld.
 9. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht door de bureaumanager of heeft u een klacht over de bureaumanager, dan kunt u zich tot de voorzitter van het bestuur wenden.
 10. Het klachtenreglement is in overeenstemming met de AVG (privacywetgeving).
 11. U vindt de klachtenregeling op de website van de LVU, www.volksuniversiteitleiderdorp.nl.
 12. Uw klacht en de afhandeling ervan wordt opgenomen in het klachtenregister.

 

Beroep

Indien u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht kunt u in beroep gaan bij het bestuur van de LVU.

 1. U kunt binnen 14 dagen na het schriftelijke antwoord van de bureaumanager bij het bestuur van de LVU in beroep gaan.
 2. Het bestuur behandelt het beroep binnen één maand na ontvangst.
 3. Het bestuur doet schriftelijk verslag van haar bevindingen.
 4. Uitspraken van het bestuur op een klacht zijn bindend in die zin dat hierna het starten van een civiele procedure resteert.
   

Klachten met betrekking tot de inschrijving voor en de deelname aan cursussen waarop het Keurmerk Blik op Werk van toepassing is

Bij de cursussen die onder vigeur van het keurmerk Blik op Werk worden verzorgd, kunt u, indien u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht door de Volksuniversiteit Leiderdorp bij Blik op Werk om arbitrage vragen. U kunt uw klacht sturen aan klachten@ikwilinburgeren.nl.
Klachten binnen de scope van de klachtenlijn van Blik op Werk zijn:
Klachten met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde taal-, KNS- en ONA-aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan klachten over de groepsgrootte, diversiteit binnen de groep, deskundigheid van de docent en inzet van aantal vrijwilligers. Deze klachten kunnen zowel door als namens inburgeraars worden ingediend.

 

Bekendmaking

De Klachtenregeling wordt op de website van de Volksuniversiteit Leiderdorp geplaatst.
Docenten, medewerkers en vrijwilligers worden als volgt geïnformeerd over de klachtenregeling:

 • Docenten bij het aangaan van een Overeenkomst van Opdracht met de Stichting Leiderdorpse Volksuniversiteit
 • Medewerkers bij hun indiensttreding bij de Stichting Leiderdorpse Volksuniversiteit
 • Vrijwilligers bij hun toetreding tot de LVU

 

programmaboekje

Download het programmaboekje 2022-2023