Algemene voorwaarden

1. Betaling

Het totale cursusbedrag moet 10 dagen vóór aanvang van de eerste les van de cursus In het bezit zijn van de LVU.

Betaling kan op de volgende manieren geschieden:

Website:
Gelijktijdig met het invullen van het aanmeldingsformulier op de website kunt u een éénmalige machtiging afgeven of aangeven dat het bedrag door uzelf wordt overmaakt op IBAN rekening NL63 INGB0005782996 ten name van Stichting Volksuniversiteit Leiderdorp, onder vermelding van het cursusnummer en de naam van de cursist.

E-mail:
Gelijktijdig met het verzenden van uw aanmelding voor een cursus maakt u het bedrag over op IBAN rekening NL63 INGB0005782996 ten name van Stichting Leiderdorpse Volksuniversiteit, onder vermelding van het cursusnummer en de naam van de cursist.

Programmaboekje:
Gelijktijdig met het invullen van het aanmeldingsformulier in het programmaboekje kunt u een éénmalige machtiging afgeven of aangeven dat het bedrag door uzelf wordt overmaakt op IBAN rekening NL63 INGB0005782996 ten name van Stichting Volksuniversiteit Leiderdorp, onder vermelding van het cursusnummer en de naam van de cursist.

Persoonlijk: 
Door op het bureau bij uw aanmelding voor een cursus een éénmalige machtiging af te geven of aan te geven dat het bedrag door uzelf wordt overmaakt op IBAN rekening NL63 INGB0005782996 ten name van Stichting Volksuniversiteit Leiderdorp, onder vermelding van het cursusnummer en de naam van de cursist.

 Let op: contante betaling op het bureau van de LVU is niet mogelijk.
Behalve aan zakelijke cursisten ( bijvoorbeeld ZZP'ers) worden er geen facturen verzonden. 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw (Lezingen en taalcursussen zijn vrijgesteld van btw)
btw-nummer :NL.0099.27.244.B.01

2. Lesmateriaal / Excursies

  • De cursusprijzen zijn exclusief materialen en eventuele excursiekosten, tenzij anders vermeld.
  • Door de docent ingekochte materialen dienen aan de docent te worden vergoed, ook in geval de desbetreffende les wordt verzuimd, tenzij anders met de docent is overeengekomen.
  • Het verdient aanbeveling boeken pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat.


3. Pauze bij de cursussen
Bij een cursus van meerdere uren wordt aan de docent (vaak in samenspraak met de cursisten) overgelaten of en wanneer er wordt gepauzeerd.

4. Wachtlijst en parallelcursussen
Indien er voor een cursus meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kunt u op een wachtlijst worden gezet. Indien bij aanvang blijkt dat er een plaats is vrijgekomen, dan krijgt u alsnog bericht dat u kunt deelnemen. Bij voldoende belangstelling probeert de LVU extra cursussen of workshops te organiseren.

5. Huisdieren
Huisdieren zijn in de cursussen niet toegestaan.

6. Annuleren van een cursus
Wanneer de LVU genoodzaakt is een cursus te annuleren wegens onvoldoende belangstelling, ontvangen degenen die zich voor de desbetreffende cursus hebben aangemeld, ongeveer één week voor de aanvangsdatum hiervan bericht.
Bij annulering door de LVU wordt het gehele cursusgeld terugbetaald.

7. Niet gegeven lessen
Als een les niet kan doorgaan door verhindering van een docent ontvangt u zo snel mogelijk bericht. Bij uitval van een of meerdere lessen zal in overleg met de cursisten en de LVU een inhaalles worden afgesproken. Bij langdurige afwezigheid van de docent zal getracht worden deze te vervangen. Indien dit niet lukt, zullen de niet gegeven lessen worden terugbetaald.

Indien de LVU door overheidsdwang of andere redenen van overmacht tot afbreken van cursussen moet overgaan, worden, indien mogelijk, de lessen digitaal voortgezet. Indien dit het geval is wordt er geen cursusgeld terugbetaald. Als online voortzetting niet mogelijk is worden er voor het restant van de lessen vouchers verstrekt.

8. Afzegging door cursist
Afzegging van een cursus is mogelijk onder de volgende condities
-bij afzegging tot 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt het cursusgeld volledig terugbetaald.
-bij afzegging binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus of na de start van de cursus wordt geen cursusgeld terugbetaald. Uitsluitend in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan eventueel gehele of gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

Als cursussen door overheidsmaatregelen of andere redenen van overmacht op digitale manier moeten en kunnen doorgaan kan een cursist afzeggen, maar volgt er in principe geen teruggave van cursusgeld, tenzij het bestuur op dringend en beargumenteerd verzoek van de cursis anders besluit.

9. Aansprakelijkheid

Cursisten nemen geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid deel aan cursussen van de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU).
Het bestuur van de LVU, de werknemers van de LVU, de vrijwilligers van de LVU en de docenten/cursusgevers van de LVU zijn niet aansprakelijk voor schade (lichamelijk en overig) aan personen (cursisten) en/of eigendommen van cursisten, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen van cursisten.

Laatste wijzigingen: 7 oktober 2020

Klachtenregeling

Klik hier